19 August
2023

Havenpark
Amsterdam

PRIVACY STATEMENT STRAF_WERK

STRAF_WERK is een festival (het “Festival”) dat wordt georganiseerd door APENKOOI EVENTS B.V. (“APENKOOI”), welke gevestigd is aan de Archangelkade 31, 1013 BE te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54350468. Indien u zich aanmeldt bij STRAF_WERK, dan worden de door u ingevulde persoonsgegevens beheert onder verantwoordelijkheid van APENKOOI.

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor APENKOOI van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

APENKOOI is onder de naam STRAF_WERK verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u door koop van een ticket voor het Festival dan wel middels de website www.strafwerk.org(de “Website”) dan wel op een andere manier aan APENKOOI worden verstrekt. Dit houdt in dat APENKOOI de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de AVG.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u de Website bezoekt, informatie aanvraagt via de Website, een ticket koopt van het Festival en/of zich bij APENKOOI middels de Website aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van u. APENKOOI verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens welke benodigd zijn voor onderstaande doelen.

Uw persoonsgegevens zijn nodig om:

Daarnaast gebruikt APENKOOI uw persoonsgegevens voor:

De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) vastleggen zijn de volgende gegevens:

Indien u zich aanmeldt op de Websitekunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door APENKOOI dan wel een door APENKOOI ingeschakelde verwerker (zie verder onder ‘uitwisseling persoonsgegevens).  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en APENKOOI.

Indien u geen prijs stelt op informatie over STRAF_WERK dan wel APENKOOI, kunt u zich afmelden via de afmeldbutton in de nieuwsbrieven of servicemails die u ontvangt.U kunt ook een mail sturen naar privacy@apenkooi.com.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag STRAF_WERK alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. STRAF_WERK hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Website en Cookies

Op de Website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of speciale acties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere Websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

APENKOOI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. APENKOOI heeft fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

  1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen APENKOOI:

APENKOOI kan uw (persoons-)gegevens gebruiken voor de promotie van diverse evenementen die door APENKOOI worden georganiseerd. APENKOOI ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten.

  1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten APENKOOI:

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen, dit doen wij omdat: 

wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen; 

dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren (zoals voor events die we samen met derde partijen organiseren); 

wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derde partijen kunnen jouw persoonsgegevens op ons verzoek verwerken:

Onze ICT-dienstverleners;

On- en offline post- en verzenddiensten (zoals voor onze nieuwsbrief en je tickets);

Betaaldienstverleners;

Cookiedienstverleners;

Partners (partijen die samen met ons events organiseren);

Onze partner voor ticketbestellingen (Paylogic);

Onze partner voor marketing tools (ID&T Holding B.V.);

Fotografen en filmmakers (die aanwezig zijn op onze events);

Andere entiteiten binnen onze groep (voor administratieve doeleinden of advertenties via cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven);

 

Wij hebben met alle bovengenoemde partijen afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Voor zover noodzakelijk, zullen wij jou voor het delen van data met derde partijen ook altijd vragen om toestemming.

 


 

  1. Geen commercieel gebruik:

APENKOOI zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het aanmelden op de Website met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. APENKOOI kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan alsmede het Festival ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

APENKOOI bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaar tenzij langer nodig is indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

APENKOOI EVENTS B.V. h.o.d.n. STRAF_WERK

o.v.v. Privacy Zaken

Archangelkade 31 (1013 BE) Amsterdam

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

APENKOOI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met privacy@apenkooi.com.

Laatste update: 23 MEI 2018